Statut Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIG-iem

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG – iem”, w skrócie SPN „MIG – iem”.

§ 2.

SPN „MIG – iem” posiada osobowość prawną, podlega rejestracji i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855,  z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG – iem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jego członków, którym są bliskie problemy rehabilitacji osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, zależnych i inwalidów,  ponadto zrzesza tłumaczy i wykładowców języka migowego, oraz osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu tłumacza i wykładowcy.

§ 4.

Terenem działania SPN „MIG – iem” jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych miasto BiałystokDla właściwej realizacji swoich celów SPN „MIG – iem” może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej ustala Zarząd uchwałą.

§ 6.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznacza na działalność statutową.

§ 7.

SPN „MIG – iem” może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

§ 8.

 1. Działalność SPN „MIG – iem” opiera się na pracy społecznej jego członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 2. Członkowie Zarządu czynności związane z pełnioną funkcją wykonują w ramach pracy społecznej.

§ 9.

 1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne takie jak: centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzo­nym słuchem, ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących, domy dziennego pobytu, kluby i centra integracji społecznej.
 2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz nadaniu jej regulaminu decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie niniejszego statutu, uchwał stowarzyszenia oraz własnych regulaminów.
 4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 nie mają osobowości prawnej i podlegają w całości władzom SPN „MIG – iem”, które je utworzyły.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 10.

Celem działania Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” jest realizacja działań na rzecz osób z wadami słuchu oraz osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych i inwalidów, obejmujących w szczególności:

1) pomoc osobom z wadą słuchu oraz osobom niepełnosprawnym, starszym, zależnym i inwalidom w przystosowaniu do życia we współczesnym świecie,

2) integracja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów i udzielanie im pomocy w sprawach życiowych, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych,

3) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej, udzielanie porad prawnych osobom niesłyszącym i innym,

4) prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów,

5) niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym i gospodarczym,

6) integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem społecznym słyszących,

7) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów,

8) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym – w szczególności w zakresie języka migowego, organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i warsztatów języka migowego,

9) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku i sportu masowego,

10) ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych oprócz wsparcia finansowego i materialnego, w tym pożyczek,

11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów, na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

12) propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu,

13) prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów,

14) prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,

15) przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących, promowanie komunikacji poprzez język migowy oraz wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie,

16) prowadzenie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem,

17) integracja i wspieranie środowiska tłumaczy oraz reprezentowanie tłumaczy i wykładowców języka migowego w kraju, za granicą i w organizacjach międzynarodowych,

18) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

19) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób z uszkodzonym słuchem, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów,

20) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

21) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym słuchem, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów, oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii),

22) prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,

23) promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów,

24) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówny­wania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim,

25) prowadzenie działalności charytatywnej,

26) podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,

27) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

28) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

29) upowszechnianie i prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

30) upowszechnianie i prowadzenie działań związanych z ochroną praw konsumenta,

31) upowszechnianie i prowadzenie działań zmierzających do promocji i organizacji wolontariatu,

32) organizowanie wymian międzynarodowych,

33) prowadzenie działalności wydawniczej,

34) realizacja prac oraz przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne instytucje i organizacje,

35) uczestniczenie w realizacji programów operacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i środków krajowych,

36) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczest­nictwo w rehabilitacji słuchu i mowy oraz udzielaniu im pomocy w podno­szeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,

§ 11.

SPN „MIG – iem” może udzielać pomocy osobom niesłyszącym i z wadą słuchu oraz ich niezrzeszonym dzieciom.

§ 12.

SPN „MIG – iem” może realizować swoje cele poprzez:

1) Organizowanie i popieranie różnorodnych form poradnictwa,

2) Prowadzenie ośrodków, punktów i innych placówek rehabilitacji i pomocy osobom niesłyszącym i z innymi uszkodzeniami słuchu oraz osobom niepełnosprawnym, starszym, zależnym i inwalidom,

3) Prowadzenie ośrodków, poradni i innych podmiotów diagnozy, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz dla dzieci słyszących rodziców niesłyszących

4) Prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych, ośrodków   i placówek metodycznych do prowadzenia rehabilitacji i szkoleń,

5) Prowadzenie ośrodków i placówek opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku,

6) Prowadzenie ośrodków i placówek kształcenia i przekwalifikowania zawodowego,

7) Prowadzenie podmiotów działalności gospodarczej, a w tym – zakładów pracy chronionej, zakładów aktywizacji zawodowej dla zatrudnianych osób z uszkodzonym słuchem, niepełnosprawnym w celu rehabilitacji zawodowej i społecz­nej,

8) Prowadzenie ośrodków terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego pobytu itp.,

9) Pomoc we wszystkich inicjatywach mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niesłyszących i niedosłyszących, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych, inwalidów,

10) Organizowanie i popieranie wszelkich, prawnie dozwolonych, form działania mających na celu wzajemną integrację osób niesłyszących z osobami słyszącymi, osób niepełnosprawnych, starszych, zależnych i inwalidów,

11) Organizowanie kształcenia i dokształcania w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, prowadzenie szkoleń w zakresie języka migowego dla różnych grup społecznych i zawodowych,

12) Organizowanie lokalnych centrów wolontariatu wspierających osoby z uszkodzonym słuchem, osoby niepełnosprawne, starsze, zależne i inwalidów,

13) Organizowanie wystaw, warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji, konkursów i innych form działalności zmierzających do propagowania kultury i odnowy tradycji narodowej,

14) Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, warsztatów twórczych, uroczystości okolicznościowych, wystaw, wypoczynku letniego i zimowego, turnusów rehabilitacyjnych, wszelkiej rekreacji w czasie wolnym i innych form zajęć w zakresie swojej działalności,

15) Organizowanie integrujących zawodów sportowych, wycieczek, rajdów oraz imprez sportowych,

16) Prowadzenie form wsparcia osobom niepełnosprawnym, starszym, zależnym w samodzielnym życiu, usług opiekuńczych, mieszkalnictwa chronionego, ośrodka wsparcia, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy,

17) Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych, a w szczególności: grup wsparcia, grup samopomocowych, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, starszej, zależnej, inwalidy, również w sytuacjach kryzysowych,

18) Występowanie z wnioskami, w sprawach objętych zakresem działania SPN „MIG – iem”,  do władz państwowych, instytucji i organizacji społecznych,

19) Utrzymywanie współpracy z wszelkimi osobami, innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą, których cele działania są zbieżne z celami SPN „MIG – iem”,

20) Popularyzowanie osiągnięć i dorobku członków SPN „MIG – iem”,

21) Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych na temat zagadnień związanych

z uszkodzeniem słuchu, surdologii, surdopedagogiki i języka migowego,

22) Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z dziedziny języka migowego oraz sposobów nauczania tego języka,

23) Opracowywanie i organizowanie autorskich programów nauczania opartych na metodzie dwujęzyczności,

24) Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, pokazów, odczytów,

25) Współpracę z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi,

26) Współpracę z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi zajmującymi się problematyką wad słuchu, niepełnosprawności, wieku podeszłego, inwalidztwa,

27) Uzyskiwanie środków na realizację celów SPN „MIG – iem” poprzez m.in. prowadzenie różnych form działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej w niektórych jej formach,

28) Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej (wydawnictwa papierowe i internetowe),

29) Inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkowie SPN „MIG – iem” dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 14.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez Zarząd SPN „MIG – iem”.
 2. Przyjęcie nowych członków, po złożeniu deklaracji pisemnej, odbywać się będzie na najbliższym spotkaniu Zarządu, nie później niż po upływie 3 miesięcy od złożenia deklaracji.

§ 15.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. a) czynnego i biernego wyboru do władz SPN „MIG – iem”,
 3. b) korzystania z uprawnień i przywilejów przewidzianych w statucie SPN „MIG – iem”,
 4. c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności SPN „MIG – iem”,
 5. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 6. a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz SPN „MIG – iem”,
 7. b) aktywne uczestnictwo w działalności SPN „MIG – iem”,
 8. c) udział w realizowaniu celów i zadań SPN „MIG – iem”,
 9. e) regularne opłacanie składek członkowskich,

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów SPN „MIG – iem”.
 2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach SPN „MIG – iem”, a poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz SPN „MIG – iem”.

§ 17.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla SPN „MIG – iem”, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członek honorowy korzysta z uprawnień przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy może być zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 18.

Przynależność do SPN „MIG – iem” ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia Uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres dwóch lat,
 3. Wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę SPN „MIG – iem”, bądź nieprzestrzegania postanowień statutu,
 4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. Na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków SPN „MIG – iem”, z ww. powodów,
 6. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19.

Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

Władze SPN „MIG – iem”

§ 20.

 1. Władzami SPN „MIG – iem” są:
 2. a) Walne Zebranie Członków,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna,
 5. Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 6. Kadencja wszystkich władz SPN „MIG – iem” trwa 3 lata.

§21.

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w sposób tajny, zwykłą większością głosów.

§22.

Członkowie wybrani do władz SPN „MIG – iem” mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń.

  §23.

Uchwały wszystkich władz SPN „MIG – iem” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§24.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SPN „MIG – iem”. Biorą w nim udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne,
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku rozsyłając pisemne zawiadomienia w postaci listów, ulotek, email, SMS, fax zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad, najpóźniej na 14 dni przed datą zebrania. W przypadku braku 50 % + 1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 1 godzinnym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów,
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SPN „MIG – iem”,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPN „MIG – iem” Zarząd powinien zwołać w terminie jednego miesiąca od daty wniosku,
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

 § 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SPN „MIG – iem”,
 2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się SPN „MIG – iem”,
 3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych SPN „MIG – iem”,
 7. Uchwalanie budżetu,
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz SPN „MIG – iem”.
 9. Wybór i odwoływanie wszystkich władz SPN „MIG – iem”,
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków SPN „MIG – iem” lub jego władze,
 11. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,
 12. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu SPN „MIG – iem” i przeznaczeniu jego majątku,
 13. Podejmowanie Uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 14. Nadawanie godności członka honorowego – na wniosek Zarządu,
 15. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 16. Wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
 17. Wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.

 §26.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością SPN „MIG – iem” zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd ze swego grona powołuje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu SPN „MIG – iem” odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. a) realizacja celów SPN „MIG – iem”,
 3. b) wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. d) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 6. e) zarządzanie majątkiem i funduszami SPN „MIG – iem”,
 7. f) podejmowanie Uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku SPN „MIG – iem”,
 8. g) reprezentowanie SPN „MIG – iem” na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 9. h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. i) przyjmowanie i skreślanie członków,
 11. j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 12. k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. l) prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

ł) zaciąganie zobowiązań majątkowych w kwocie nieograniczonej.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd SPN „MIG – iem” może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju inne osoby, udzielając im szczególnego pełnomocnictwa.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością SPN „MIG – iem”. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) kontrolowanie całokształtu działalności SPN „MIG – iem”, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 5. b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 6. c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 7. d) składanie wniosków o absolutorium dla władz SPN „MIG – iem”,
 8. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
 9. a) nie mogą być równocześnie członkami Zarządu,
 10. b) nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 28.

W razie gdy skład władz SPN „MIG – iem” ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władz. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze SPN „MIG – iem”

§ 29.

SPN „MIG – iem” może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy i fundusze.

 § 30.

 1. Na fundusze SPN „MIG – iem” składają się:
 2. a) składki członkowskie oraz dobrowolne wpłaty członków zwyczajnych,
 3. b) darowizny o charakterze finansowym i rzeczowym od osób fizycznych i prawnych, także spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. c) spadki, zapisy oraz wpływy z ofiarności publicznej,
 5. d) dochody z imprez i wydawnictw,
 6. e) dotacje celowe przyjmowane od odpowiednich instytucji prywatnych, państwowych, samorządowych, także spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. f) dotacje celowe przyjmowane od organizacji międzynarodowych,
 8. g) środki finansowe i rzeczowe pochodzące z funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej i innych organizacji, w tym międzynarodowych,
 9. h) wpłaty członków wspierają
 10. SPN „MIG – iem” może prowadzić działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.
 11. SPN „MIG – iem” może prowadzić działalności gospodarczą.
 12. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie SPN „MIG – iem” oraz w kasie SPN „MIG – iem” .
 13. SPN „MIG – iem” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku SPN „MIG – iem” podejmuje Zarząd.

§ 31.

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie
 2. Do reprezentowania SPN „MIG – iem”, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Dla ważności innych pism i dokumentów jest wymagany podpis jednego członka Zarządu.
 4. W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nimi stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

§ 32.

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej, kulturalno-oświatowej SPN „MIG – iem” oraz jego działalności statutowej.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie SPN „MIG – iem”

§ 33.

Wniosek o likwidację SPN „MIG – iem” musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony na porządku dziennym. Wniosek uznaje się za ważny, jeżeli o likwidację  wystąpi nie mniej niż 25 % członków SPN „MIG – iem”. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną oraz wyznacza cel, na który będzie przekazany majątek SPN „MIG – iem”.

 § 34.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz Uchwałę o rozwiązaniu SPN „MIG – iem” podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35.

Uchwałę w przedmiocie likwidacji SPN „MIG – iem” podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów biorących udział w zebraniu i określając sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku SPN „MIG – iem”.

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

Skip to content